onverBloemd integraal therapie

Ilse Bloem

Leoniden 12
Krommenie
06 22 35 89 38
ilse@ilsebloem.nl

Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.
 2. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een factuur worden verstrekt.

Annulering

 1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
  Voor annulering van behandeling gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt geen kosten verschuldigd. 
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip.
  De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken.

 Verklaring

Ilse Bloem verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met energetische methoden van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu.
Daarom raad ik aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, het medicijngebruik onder controle te houden tijdens de behandelingen.
Een aanpassing in medicatie kan mogelijk zijn  na verloop van tijd, aangezien deze processen de persoon zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen.
Wanneer hier een mogelijkheid voor is dan is het raadzaam dit te doen in overleg met de arts.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.